Onderwijstraining

Onderwijstraining omvat een breed begrip

Elders op deze site is uitgelegd welke subafdeling kunnen worden onderscheiden. Deze informatie beperkt zich tot twee hoofdafdelingen. De belangrijkste is de “vette” afdeling Zwembadtechniek. Maar secundair is, op verzoek van velen, ook informatie beschikbaar over het “natte” deel Zwemonderwijs.

Technisch onderwijs zwembaden

 

Zwembadtechnicus Zwemonderwijs

Onderwijstraining is gericht op het bewust worden van de wijze waarop informatie wordt opgenomen en toegepast door de student of docent. Het menselijk brein kan worden verdeeld in drie categorieën; Alfa, Bèta en Gamma.

ALFAWETENSCHAPPEN

Bestuderen de producten van menselijk handelen. Bijvoorbeeld geschiedenis, taalkunde en letterkunde.

BÈTAWETENSCHAPPEN

Bestuderen de niet-menselijke natuur. Bijvoorbeeld natuurkunde, biologie, wiskunde en informatica.

GAMMAWETENSCHAPPEN

Bestuderen het menselijk handelen. Bijvoorbeeld psychologie, sociologie en economie.

Ieder mens heeft een natuurlijke aanleg voor een van deze drie leermethoden. Of deze zijn aangeboren of aangeleerd staat ter discussie. De auteur heeft bijvoorbeeld, persoonlijk, een sterke aanleg voor Bèta. Het is voor hem dus lastig om talen te leren of namen te onthouden. Een technisch probleem doorgronden en oplossen of een reeks getallen onthouden is voor hem niet moeilijk. De Gamma-variant kan zowel drijven op exacte kennis (Alfa) of worden beredeneerd (Bèta).

De training door Ted Verbeek, of namens hem docenten via ZwemConsult, zullen de aandacht in beginsel richten op de natuurlijke aanleg van de student met het doel, de te verwerken, informatie op de eigen unieke wijze helder te krijgen en op te slaan in het geheugen. Het helpt de student het leerproces te vereenvoudigen.

Daarnaast zal helder worden of een juiste studiekeuze is gemaakt. Zwembadtechniek is voorbehouden aan de Bèta’s, Zwemonderwijs past beter bij de Alfa’s. De Gamma-variant is op beide leerstromen van toepassing. Bij techniek komt zeker het economische aspect in beeld, bij onderwijs in ieder geval de psychologie maar deels ook de sociologie.

Intakegesprek

Een studieadvies gaat bij een goed opleidingsinstituut vooraf aan de definitieve inschrijving voor een opleiding. Het is bijvoorbeeld nauwelijks haalbaar de module Zwembadtechnicus 2 te leren beheersen zonder technische affiniteit. Het leren van de theoretische lesstof zal misschien nog wel lukken maar het toepassen daarvan in de praktijk wordt lastig.

Het intakegesprek is dus vooral gericht op het in kaart brengen van de persoonlijke mogelijkheden van de aankomende student.

Studiebegeleiding

Op school wordt alle informatie aangeleerd en getraind. Dit gaat meestal goed maar soms is extra hulp geboden. Die hulp kan bestaan uit het helpen met het maken van een goede studieplanning. Soms ook door specifieke onderwerpen extra te verdiepen. Of door andere leermethoden toe te passen om informatie te interpreteren en te onthouden. De laatste is het specialisme en doelstelling van deze site.

Studiehandicap

Dyslexie is een beperking in het opnemen van tekst. Niet te verwarren met analfabetisme, ofwel niet kunnen lezen. Dyslexie ontstaat meestal bij meervoudige lettergrepen. Het kunnen lezen van lange woorden is dan lastig. Op deze site is getracht het gebruik van lange woorden zoveel als mogelijk te beperken. Maar er kunnen ook andere factoren aan ten grondslag liggen. Een bepaald lettertype of te kleine letters kunnen ook de oorzaak vormen. Dyslexie komt meer voor dan menigeen denkt. In de praktijk van Ted Verbeek is bij de studenten Zwemonderwijs gemiddeld 25% dyslectisch, bij de technische opleidingen ligt dit percentage nog hoger. Deze studenten beschikken dus over alle benodigde capaciteiten om de opleidingen met goed resultaat te kunnen doorlopen. Maar ze zullen zonder specifieke begeleiding wel veel meer studietijd dan gebruikelijk nodig hebben.

Het missen van een zintuig zoals het gehoor of zicht kan ook beperkingen meebrengen in het studeren. Hiertoe zijn al vele technische hulpmiddelen beschikbaar. Maar de handicap kan ook een meerwaarde meebrengen. Zo zal een slecht horende of beperkt ziende zwemonderwijzer veel sneller begrip hebben voor, en rekening houden met, een leskind met dezelfde beperking.

Schroom dus niet contact op te nemen voor nadere informatie over deze vorm van hulpverlening.

Contact