Zwembadmachinist (2010)

Omstreeks 2010 startte de auteur met het verzamelen van alle beschikbare technische zwembadinformatie en bundelde dit tot een integrale opleiding die hij, de nostalgisch naam, Zwembadmachinist gaf. Een jaar later was dit werk klaar voor gebruik. In samenspraak met enkele onderwijsinstituten uit het netwerk werd de opleiding inhoudelijk vorm gegeven. Daarnaast werden de exameneisen vastgesteld. De eerste lichting cursisten startte vervolgens in het zwembad De Zwoer te Driebergen waar de auteur ooit met het technische onderhoud en de bediening was belast.

Zwembadmachinist 2013

Deze opleiding duurde ongeveer een jaar in voltijdonderwijs. Ofwel een studielast van ongeveer duizend uur. Naast de omvangrijke theorie met vele vakken diende een flink aantal uren stage te worden doorlopen. Het examen omvatte drie onderdelen. Er dienden 24 open vragen te worden gemaakt welke bij correcte uitwerking een volledig portfolio vormden. De beantwoording omvatte ook opgedane praktijkervaring. Dit portfolio kreeg een cijfer. De stage werd afgerond met een praktijkexamen voor een tweede cijfer. Tenslotte volgde een mondeling eindgesprek in groepsverband tegenover twee examinatoren onder aanwezigheid van een controlerende examenvoorzitter.

Een flink aantal cursisten volgden deze integrale opleiding, verspreid over meerdere jaargangen, met succes. Maar er waren ook deelnemers die voortijdig moesten afhaken omdat het totaal teveel tijd vergde of het opleidingsniveau (te) hoog bleek. Er ontstond een marktbehoefte aan differentiatie.

Nu waren meer specialisten actief in de technische opleidingsmarkt met vakken zoals zwemwaterchemie en zwembadtechniek algemeen. Omstreeks 2016 kwamen wij allen bijeen en stelden centrale doelen vast. Daarbij werden niet alleen de vele vakgebieden gesplitst maar ook vier opleidingsniveaus gecreëerd. Dit alles werd in 2018 vastgesteld in de Beroepscompetentieprofielen zwembadtechniek.

Vanaf die datum werden alle technische opleidingen zwembadtechniek, aangeboden door een aantal opleiders, gesynchroniseerd. Zie het vervolgtabblad medewerker zwembadtechniek